Phân tích phổ điểm tổ hợp Toán, Hóa, Sinh (B00) tại Kỳ thi THPT Quốc gia

Tổ hợp 3 môn Toán, Hoá học, Sinh học có tổng điểm trung bình là 16,85. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17,80; trung vị là 17,05.

Trong đó, môn thành phần là Toán, điểm trung bình của thí sinh là 5,64; điểm trung vị là 5,80. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,74%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6,40 điểm. Số thí sinh đạt <=1 điểm là 345 em.

Môn Hóa học, điểm trung bình của thí sinh là 5,35; điểm trung vị là 5,50. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37,71%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6 điểm. Số thí sinh đạt <=1 điểm là 187 em.

Môn Sinh học, điểm trung bình của thí sinh là 4,68; điểm trung vị là 4,50. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 59,70%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh đạt <=1 điểm là 98 em.

Phổ điểm tổ hợp Toán, Hóa, Sinh (B00) tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Phổ điểm tổ hợp Toán, Hóa, Sinh (B00) tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *