Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Hóa học

Hướng dẫn giải đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020

41.A42.B43.A44.A45.A46.D47.C48.C49.A50.A
51.C52.A53.C54.A55.C56.D57.A58.C59.C60.B
61.C62.D63.A64.A65.B66.A67.A68.A69.A70.B
71.A72.B73.A74.C75.B76.B77.B78.C79.B80.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *