Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Vật lý

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Lý tốt nghiệp THPT 2020

1.B2.A3.C4.A5.C6.A7.D8.A9.C10.A
11.A12.B13.A14.D15.D16.A17.C18.B19.A20. A
21.C22.A23.B24.B25.D26.D27.A28.C29.A30.D
31.A32.C33.B34.A35.C36.C37.D38.A39.40.A

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *